NGUỒN VỐN NHÂN LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA GIA ĐÌNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN TẦNG XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN NAM BỘ (VHLSS 2006, 2018)

10/04/2024

Tóm tắt:

Dựa vào hai bộ dữ liệu điều tra mức sống dân cư (VHLSS) 2006 và 2018, bài viết phân tích các yếu tố nguồn lực của cá nhân và điều kiện kinh tế - xã hội của gia đình tác động đến phân tầng xã hội ở Nam Bộ. Kết quả phân tích các mô hình hồi quy đa biến cho thấy, các yếu tố trên đều có ý nghĩa lớn đối với phân tầng xã hội ở Nam Bộ. Trong đó, ở khía cạnh phân tầng dựa trên giai tầng nghề, các yếu tố học vấn, thu nhập và địa bàn cư trú (nông thôn - đô thị) tác động khá lớn đến vị thế nghề nghiệp của người lao động. Còn ở chiều cạnh phân tầng xã hội dựa vào thu nhập bốn yếu tố ảnh hưởng mạnh đến thu nhập của hộ gia đình gồm học vấn của chủ hộ, địa bàn cư trú, nghề nghiệp và mức độ đô thị hóa của từng tiểu vùng kinh tế. Cuối cùng, ở chiều cạnh sở hữu các vật dụng sinh hoạt đắt tiền trong gia đình, các yếu tố thu nhập, học vấn và địa bàn cư trú có tác động mạnh.

Từ khóa: phân tầng xã hội, cơ cấu xã hội, giai tầng, bất bình đẳng xã hội


HÀ THÚC DŨNG

Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 3(309)2024

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​