HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TPHCM)

23/08/2020

 

STT

Thành viên HĐBT

Quốc tịch

Nhiệm vụ

1

PGS. TS. Lê Thanh Sang

Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS. TS. Bùi Chí Hoàng

Việt Nam

Ủy viên

3

GS.TS. Bùi Thế Cường

Việt Nam

Ủy viên

4

PGS. TS. Đỗ Hương Giang

Việt Nam

Ủy viên

5

TS. Huỳnh Vĩnh Phúc

Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Thị Luyện

Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Phú Văn Hẳn

Việt Nam

Ủy viên

8

GS. Rieber Arsene

Pháp

Ủy viên

9

PGS. TS. Trần Hữu Quang

Việt Nam

Ủy viên

10

TS. Tran Thi Anh Dao

Pháp

Ủy viên

11

TS. Tran Thi Lien Claire

Pháp

Ủy viên

12

GS. TS. Vladimir Mazyrin

Nga

Ủy viên

13

TS. Võ Công Nguyện

Việt Nam

Ủy viên

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website