Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(302)2023
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(302)2023
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(301)2023
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(301)2023
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 8(300)2023
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 8(300)2023
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(299)2023
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(299)2023
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 6(298)2023
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 6(298)2023
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​