Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 3(309)2024
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 3(309)2024
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 2(308)2024
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 2(308)2024
Tóm tắt: Vùng Nam Bộ là một vùng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam. Vùng bao gồm Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long) bao gồm 19 tỉnh (trong đó có 2 thành phố lớn trực thuộc Trung ương là Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ) với nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng quan trọng của đất nước
Nguồn: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 1(307)2024
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 1(307)2024
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 12(306)2023
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 12(306)2023
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​