Liên hiệp Châu Âu trong thương mại toàn cầu, Liên hiệp Châu Âu trong thương mại toàn cầu

Đề tài cấp bộ

DTCB 2013CV3

Bùi Huy Khoát

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2002 - 28/01/2013

Thương mại quốc tế

Báo cáo tổng hợp

Phòng lưu trữ, Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hồ sơ số 1144.

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Bùi Huy Khoát. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích, đánh giá sức mạnh kinh tế và vai trò của Liên hiệp Châu Âu trong nền kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu để làm rõ hơn thực thể kinh tế - thương mại hàng đầu này của thế giới, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam

 

Liên kết Website