Các giải pháp chủ yếu nâng cao ý thức của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường

Đề tài cấp Nhà nước

DTCNN 2013

Nguyễn Trọng Chuẩn

Viện Triết học

Viện Triết học

01/01/2002 - 28/01/2013

Môi trường, Triết học

Đề cương nghiên cứu, Báo cáo tổng hợp

Phòng lưu trữ, Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hồ sơ số 1136.

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Làm rõ tầm quan trọng của ý thức con người trong các hoạt động bảo vệ môi trường; Phân tích thực trạng ý thức xã hội của nhân dân ta và nguyên nhân của thực trạng này; Bàn về một số quan điểm và giải pháp chủ yếu để nâng cao ý thức xã hội của người dân trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

 

Liên kết Website