Hội đồng khoa học

16/12/2014

Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Viện. Hội đồng gồm các nhà khoa học trong và ngoài Viện có trình độ chuyên sâu về từng ngành hoặc liên ngành khoa học xã hội và nhân văn, có phẩm chất tốt và tinh thần trách nhiệm cao, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do Viện trưởng quyết định sau khi thỏa thuận với Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.


Hội đồng khoa học của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ có những nhiệm vụ sau:

1. Tư vấn cho Viện trưởng về xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, trung hạn và hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch được Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phê duyệt và các kế hoạch nghiên cứu khác được Đảng và Nhà nước giao, liên quan đến vùng Nam Bộ.

2. Đóng góp ý kiến về việc đánh giá hoặc tổ chức đánh giá các công trình khoa học theo yêu cầu của Viện trưởng.

3. Tư vấn về những chính sách, chế độ trong quản lý khoa học, về tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học của Viện.
 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website