Cơ cấu tổ chức

01/01/2021

Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Lãnh đạo Viện

- Viện trưởng

- Các Phó Viện trưởng

 

Hội đồng Khoa học

 

Tạp chí Khoa học xã hội

 

Các phòng chức năng, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

- Thư viện Khoa học xã hội

 

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học

- TT Triết học và Chính trị học

- TT Kinh tế học

- TT Xã hội học

- TT Sử học

- TT Khảo cổ học

- TT Văn học và ngôn ngữ học

- TTNC Môi trường và Phát triển

- TTNC Tôn giáo và Dân tộc học

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website