Tóm tắt: Hình tượng Shiva trong điêu khắc Indonesia
Nguồn: Số 12(160)/2011. Tr 35-44.
Tác giả: Phan Anh Tú, Từ Thị Phi Điệp.
Tóm tắt: Hoàn thiện phương tiện điều tra và phương thức sử dụng kết quả điều tra ngôn ngữ dân tộc ở Đông Nam Bộ.
Nguồn: Số 12(160)/2011. Tr 25-34.
Tác giả: Nguyễn Kiên Trường.
Tóm tắt: Bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ qua dân ca nghi lễ đám cưới
Nguồn: Số 12(160)/2011. Tr 49-51.
Tác giả: Lý Minh Trâm.
Tóm tắt: Trần Huy Liệu và đất Nam Kỳ.
Nguồn: Số 12(160)/2011. Tr 45-48.
Tác giả: Mạc Đường.
Tóm tắt: Quan điểm phát triển với vấn đề phát triển tư duy và lối sống con người tại vùng Đông Nam Bộ
Nguồn: Số 12(160)/2011. Tr 10-18.
Tác giả: Đinh Ngọc Thạch.
Tóm tắt: Thay đổi tổ chức trong ngành khách sạn
Nguồn: Số 12(160)/2011. Tr 19-24.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn.
Tóm tắt: Kinh tế và đạo đức
Nguồn: Số 12(160)/2011. Tr 4-9.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Vấn đề “dân là chủ” và “dân làm chủ” trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nguồn: Số 12(160)/2011. Tr 1-3
Tác giả: Phùng Văn Nam.
Tóm tắt: Thiết lập kết cấu mô hình ứng dụng quản lý khủng hoảng trong doanh nghiệp
Nguồn: Số 12(160). Tr 52-58.
Tác giả: Shin-Kwang-Yong.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​