Tóm tắt: Lịch sự trong nghi thức giao tiếp âm tính tiếng Việt (trường hợp nghi thức chê)
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 48-60.
Tác giả: Tạ Thị Thanh Tâm.
Tóm tắt: Những tín hiệu trong tín ngưỡng dân gian
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 44-47.
Tác giả: Lê Ngọc Canh.
Tóm tắt: Về hoạt động của Duy Tân hội và Việt Nam Quang Phục hội trong mối quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XX đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 61-72.
Tác giả: Trần Thanh Nhàn.
Tóm tắt: Vùng di tích Cát Tiên – những khám phá mới
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 73-80.
Tác giả: Bùi Chí Hoàng.
Tóm tắt: Khảo sát hoạt động lựa chọn thông tin trên hệ thống truyền thông đại chúng của công chúng thanh niên đô thị Hải Phòng
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 30-39.
Tác giả: Đinh Thị Phương Thảo.
Tóm tắt: Một số vấn đề về cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 25-29.
Tác giả: Nguyễn Xuân Tế, Phan Hải Hồ.
Tóm tắt: Sống thử, nhìn từ góc độ sinh học và văn hóa-xã hội
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 40-43.
Tác giả: Đỗ Nam Liên.
Tóm tắt: Xã hội dân sự - bản chất, cấu trúc và xu hướng phát triển ở Việt Nam
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 19-24.
Tác giả: Đặng Ngọc Dinh.
Tóm tắt: APEC với tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 3-6.
Tác giả: Nguyễn Thế Nghĩa.
Tóm tắt: Bàn về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa Mác-Lênin
Nguồn: Số 12-2006. Tr 7-13.
Tác giả: Hồ Bá Thâm.
Tóm tắt: Charlotte Brontë – cuộc đời, sự nghiệp văn học và vấn đề phụ nữ
Nguồn: Số 12(100)/2006. Tr 81-85.
Tác giả: Lê Thị Thanh.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​