Tóm tắt: Đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng trầm trọng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân, đặc biệt là nhóm dân cư dễ bị tổn thương, trong đó có người lao động di cư ở khu vực kinh tế phi chính thức. Bài viết nêu ra những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thị trường lao động việc làm nói chung và vấn đề việc làm – thu nhập cũng như cách ứng phó của người lao động di cư ở khu vực phi chính thức qua phân tích một số kết quả nghiên cứu ở Việt Nam. Kết quả đánh giá cho thấy những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 khiến người lao động di cư phải đối diện với những khó khăn và rủi ro như mất việc làm, giảm hoặc mất thu nhập, buộc họ phải có những chiến lược ứng phó cấp bách. Bài viết cũng gợi mở một số chính sách xã hội nhằm hỗ trợ người lao động di cư phi chính thức thích ứng với bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Tác giả: TRẦN THANH HỒNG LAN
Tóm tắt: Bài viết sử dụng dữ liệu điều tra định lượng và định tính năm 2013-2014 tại ba vùng nông thôn Việt Nam, kết quả cho thấy nam giới chi trả cho việc điều trị bệnh mãn tính cao hơn nữ giới. Dựa trên quan điểm của khung lý thuyết tương đối văn hóa và kinh tế - chính trị bài viết lý giải sự khác biệt giới về chi tiêu cho điều trị bệnh của cư dân nông thôn Việt Nam.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Tác giả: NGUYỄN THỊ NHUNG
Tóm tắt: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động là nhiệm vụ đầu tiên mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của khoa học - công nghệ đối với thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của Thành phố trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát triển khoa học - công nghệ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố trong tương lai.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Tác giả: HỒ VIỆT HÀ
Tóm tắt: Quá trình toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều cơ hội về phát triển kinh tế và giảm nghèo ở các nước đang phát triển, nhưng cũng đem đến những thách thức trong việc gia tăng bất bình đẳng xã hội giữa các nhóm dân cư. Bên cạnh đó, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa làm cho cơ cấu xã hội, cơ cấu kinh tế có nhiều biến chuyển. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy sự biến đổi cơ chế kinh tế dẫn đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội đã làm cho xu hướng phân tầng xã hội ngày càng mạnh mẽ hơn, và ảnh hưởng đến di động xã hội của người lao động.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Tác giả: HÀ THÚC DŨNG
Tóm tắt: Từ số liệu trên Niên giám thống kê Việt Nam, thông qua phương pháp chuẩn hóa Min-Max và phương pháp bình quân nhân giản đơn, bài viết trình bày giá trị chuẩn hóa cho từng chỉ số riêng biệt tương ứng với từng chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững và đánh giá về thực trạng phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn 2001-2020.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Tác giả: ĐỖ LÝ HOÀI TÂN
Tóm tắt: Thời gian gần đây, làn sóng khởi nghiệp đang hình thành và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, đạt nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bài viết phân tích thực trạng 39 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thiết kế - thử nghiệm sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm được hỗ trợ từ Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) và Nông nghiệp Công nghệ cao (AHTP) tại TPHCM. Qua đó, đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Tác giả: LÊ DIỄM THU
Tóm tắt: Sự ra đời và phát triển của in ấn, xuất bản ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có ý nghĩa và ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa. Dựa trên các tác phẩm sách, báo chí, bài viết trình bày sự phát triển của in ấn, xuất bản ở Nam Bộ đã góp phần làm tăng số lượng tác phẩm văn học, công chúng có nhiều cơ hội để đọc và yêu thích văn học.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH
Tóm tắt: Người Chăm là một trong những cộng đồng có nền văn hóa đa dạng và phong phú được truyền từ thế này hệ qua thế hệ khác bằng các thiết chế gia đình, dòng họ, làng. Tuy nhiên những năm gần đây, sự phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến nhiều thay đổi trong văn hóa, nếp sống của người Chăm. Một trong những thay đổi đáng kể trong đời sống xã hội của cộng đồng này là việc kết hôn với người khác dân tộc, khác tôn giáo. Bài viết sử dụng những tư liệu được thu thập bằng phương pháp điền dã dân tộc học, phỏng vấn sâu và điều tra xã hội học, và kế thừa các công trình nghiên cứu đi trước để tìm hiểu cụ thể hơn về những thay đổi này trong đời sống hôn nhân của cộng đồng Chăm.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Tác giả: HÁN THỊ THANH LAN
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​