Tóm tắt: Phác thảo quá trình tranh luận của văn học dân tộc Việt Nam
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 58-64.
Tác giả: Bae Yang Soo.
Tóm tắt: Tác động của truyền hình đến xã hội nông thôn
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 65-67.
Tác giả: Nguyễn Quý Hòa.
Tóm tắt: Thành phố Hồ Chí Minh đưa văn hóa phát triển ngang tầm với tăng trưởng kinh tế
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 53-57.
Tác giả: Võ Xuân Đàn.
Tóm tắt: 30 năm khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 68-78.
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Hoài Hương.
Tóm tắt: Ảnh hưởng của Phật giáo tới đạo đức, lối sống ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 79-82.
Tác giả: Thân Ngọc Anh.
Tóm tắt: Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp ở một cộng đồng dân cư đang đô thị hóa
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 40-45.
Tác giả: Đào Quang Bình.
Tóm tắt: Làm phong phú thêm năng lực nghiên cứu và quản lý đô thị
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 27-29.
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh.
Tóm tắt: Lao động ngành dệt Thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của hiện đại hóa
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 30-39.
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa.
Tóm tắt: Phát triển các định chế xã hội: một trong những tiền đề xã hội của quá trình hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 20-26.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
Tóm tắt: Môi trường và điều kiện sinh hoạt ở một cộng đồng dân cư đang đô thị hóa
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 46-52.
Tác giả: Lê Thế Vững.
Tóm tắt: Chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 3-4.
Tác giả: Hoàng Văn Lễ.
Tóm tắt: Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, nẻo đường đã qua và chặng đường sắp tới
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 11-19.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Thành phố Hồ Chí Minh nắm vững động lực lớn lao tạo nên hợp lực hùng mạnh để phát triển bền vững
Nguồn: Số 11(87)/2005. Tr 5-10.
Tác giả: Hồ Bá Thâm.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​