Tóm tắt: Đặc điểm nhân vật truyện Nôm bình dân
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 46-53.
Tác giả: Nguyễn Đông Triều.
Tóm tắt: Mơ hồ cú pháp trong tiếng Việt và tiếng Anh
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 59-65.
Tác giả: Trần Thủy Vịnh.
Tóm tắt: Ngôn ngữ sử thi Tây Nguyên giàu nhạc điệu
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 54-58.
Tác giả: Trương Thông Tuần.
Tóm tắt: Văn hóa mẫu hệ Êđê qua kiến trúc dân gian
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 42-45.
Tác giả: Tuyết Nhung Buôn Krông.
Tóm tắt: Dân tộc Kinh ở Giang Bình
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 75-79.
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm.
Tóm tắt: Khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam: thử nhận diện một vài tồn tại và thách thức dưới góc nhìn lịch sử và phương pháp luận
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 66-74.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Phạm Hồng Tung.
Tóm tắt: Kinh nghiệm phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh từ vùng đô thị Seoul
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 27-30.
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa.
Tóm tắt: An sinh xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 35-41.
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang.
Tóm tắt: Một số vấn đề cần nghiên cứu trong tâm lý học quản lý
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 31-34.
Tác giả: Hoàng Tâm Sơn.
Tóm tắt: Hồ Chí Minh với “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 14-17.
Tác giả: Lương Văn Kham.
Tóm tắt: Giáo dục lý luận Mác-Lênin với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 18-26.
Tác giả: Hoàng Anh.
Tóm tắt: Tri thức khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam với sự nghiệp đổi mới
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 3-6.
Tác giả: Ngô Thị Phượng.
Tóm tắt: Triết học Mác-Lênin – cơ sở lý luận-phương pháp luận tổng kết thực tiễn đổi mới ở Việt Nam
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 7-10.
Tác giả: Đặng Hữu Toàn.
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân
Nguồn: Số 10(86)/2005. Tr 11-13.
Tác giả: Trần Vọng.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​