Tóm tắt: Phát huy giá trị di sản văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 34-39.
Tác giả: Đặng Văn Bài.
Tóm tắt: Thể loại Tùy bút trong nền văn học Việt Nam hiện đại
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 40-54.
Tác giả: Trần Văn Minh.
Tóm tắt: Sử học hiện đại và lịch sử xã hội
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 55-77.
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc.
Tóm tắt: Nhật Bản thời tiền sử - Những triển vọng mới trên hòn đảo Đông Á
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 87-89.
Tác giả: Nguyễn Khải Quỳnh.
Tóm tắt: Những phương pháp trong xã hội học: phương pháp quan sát
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 90-92.
Tác giả: Lê Thị Mỹ.
Tóm tắt: Xã hội học dân số
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 93-94.
Tác giả: Hà Thúc Dũng.
Tóm tắt: Hiện trạng và đặc trưng hôn nhân xuyên biên giới vùng Đông và Đông Nam Á
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 27-33.
Tác giả: Trần Hồng Vân.
Tóm tắt: Quan điểm phát triển thành phố Vũng Tàu từ tiếp cận phát triển vùng
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 14-20.
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa.
Tóm tắt: Thu hồi đất nông nghiệp và những ảnh hưởng tới đời sống của người dân nông thôn
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 21-26.
Tác giả: Nguyễn Thị Vân.
Tóm tắt: Tư tưởng chính trị của Platon
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr8-13.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 3-7.
Tác giả: Huỳnh Thành Lập.
Tóm tắt: Sự phát triển của phương pháp điều tra mẫu
Nguồn: Số 10(122)/2008. Tr 78-86.
Tác giả: Lê Thanh Sang.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​