Tóm tắt: Cốt truyện đồng thoại và kỹ thuật kể chuyện đồng thoại Việt Nam hiện đại
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 39-44.
Tác giả: Lê Nhật Ký
Tóm tắt: Nhã – Quan niệm thẩm mỹ của Tào Tuyết Cần trong Hồng lâu mộng
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 45-50.
Tác giả: Đinh Phan Cẩm Vân
Tóm tắt: Đường thiên lý trên đất Tây Ninh
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 59-68.
Tác giả: Nguyễn Thanh Lợi
Tóm tắt: Mô Xoài trong tiến trình mở đất Đông Nam Bộ thời chúa Nguyễn, những khoảng trống lịch sử cần được khám phá và những vấn đề cần được xác định
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 51-58.
Tác giả: Đỗ Bang
Tóm tắt: Cải cách hành chính ở tỉnh Bình Dương trong tiến trình công cuộc đổi mới (1986-2012)
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 83-86.
Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp
Tóm tắt: Chăm sóc bà mẹ và trẻ em sau sinh ở nông thôn Việt Nam: Một số phát hiện từ cuộc khảo sát sức khỏe dân số tại bốn tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa, Phú Yên, Vĩnh Long
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 22-32.
Tác giả: Nguyễn Hữu Minh, Trần Quý Long, Trần Thị Hồng
Tóm tắt: Doanh nghiệp và nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 9-21.
Tác giả: Nguyễn Nghị
Tóm tắt: Những biến đổi cơ bản trong lối sống của nông dân Việt Nam hiện nay
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 33-38.
Tác giả: Ngô Thị Phượng
Tóm tắt: Phán đoán tình thái trong logic học Aristotle
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 1-8.
Tác giả: Nguyễn Gia Thơ
Tóm tắt: Pierre Bourdieu và Anthony Giddens về song đề cấu trúc/ hành động
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (170)-2012, tr. 71-82.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​