Tóm tắt: Cơ chế kết hợp và chuyển ngữ của từ chỉ số lượng trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt (dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận)
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 38-48.
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Lê.
Tóm tắt: Hình thức diễn xướng tác động đến sự hình thành kết cấu ca dao
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 30-37.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà.
Tóm tắt: Khai quật kiến trúc di tích Ba Kheng (xã Krông Năng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai)
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 58-67.
Tác giả: Nguyễn Quốc Mạnh.
Tóm tắt: Trong rừng thẳm Tà Lài
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 49-57.
Tác giả: Trần Thị Nhung.
Tóm tắt: Giải pháp nào cho ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính Việt Nam
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 76-78.
Tác giả: Cao Thị Xuân Mỹ.
Tóm tắt: Một số vấn đề về ruộng đất qua cuộc điều tra nông dân 2009-2010
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 12-23.
Tác giả: Bùi Quang Dũng, Đặng Thị Việt Phương.
Tóm tắt: Về vấn đề bất bình đẳng trong giáo dục hiện nay
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 24-29.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương.
Tóm tắt: Phát triển kinh tế và văn hóa trong sự phát triển xã hội
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 7-11.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thư.
Tóm tắt: Quan hệ giữa đạo đức với pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 1-6.
Tác giả: Nguyễn Văn Hiền.
Tóm tắt: Về lý thuyết nghiên cứu nghi lễ chuyển đổi của Arnold Van Gennep.
Nguồn: Số 9(157)/2011. Tr 68-75.
Tác giả: Trần Hạnh Minh Phương.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​