Tóm tắt: Mấy ý nghĩ về thơ
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 36-38.
Tác giả: Mai Quốc Liên.
Tóm tắt: Học tiếng Việt như một ngoại ngữ: Vài điều cần chú ý đối với sinh viên Hàn Quốc và Nhật Bản
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 43-48.
Tác giả: Tô Đình Nghĩa.
Tóm tắt: Từ kết quả cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2006”: Suy nghĩ và bình luận
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 39-42.
Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn.
Tóm tắt: Chính sách ruộng đất của nhà nước đối với vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 49-57.
Tác giả: Đào Tố Uyên.
Tóm tắt: Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 58-66.
Tác giả: Đỗ Quang Hưng.
Tóm tắt: “Toàn cầu hóa kinh tế” – tiếp cận từ quan điểm duy vật biện chứng
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 32-35.
Tác giả: Lê Thanh Sinh.
Tóm tắt: Vấn đề tổ chức trong quá trình hiện đại hóa
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 18-31.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
Tóm tắt: Nét độc đáo trong thế giới quan duy vật biện chứng Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 13-17.
Tác giả: Trần Văn Phòng.
Tóm tắt: Việt Nam và vấn đề xây dựng nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 3-12.
Tác giả: Vũ Ngọc Lanh.
Tóm tắt: Tổng quan phương pháp phân tích mạng lưới xã hội trong nghiên cứu xã hội
Nguồn: Số 9(97)/2006. Tr 67-77.
Tác giả: Lê Minh Tiến.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​