Tóm tắt: Phân tích hội thoại
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 53-58.
Tác giả: Nguyễn Phú Thọ.
Tóm tắt: Vấn đề ngôn ngữ giao tiếp và giao tiếp lịch sử
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 46-52.
Tác giả: Trương Thùy Hương.
Tóm tắt: Ý nghĩa nhân văn của hình hoa lá, cây cỏ trên đồ sứ hoa lam Chu Đậu (Hải Dương)
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 37-45.
Tác giả: Lê Xuân Diệm.
Tóm tắt: Chức năng của Phật giáo đối với các vấn đề kinh tế
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 81-89.
Tác giả: Trần Hồng Liên.
Tóm tắt: Lịch sử và phương pháp lịch sử
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 59-80.
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc.
Tóm tắt: Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 95.
Tác giả: Nguyên Bảo.
Tóm tắt: Các nghiên cứu về HIV/AIDS ở vùng Nam Bộ từ 1995 đến nay
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 30-36.
Tác giả: Nguyễn Thị Ngân Hoa.
Tóm tắt: Phát triển nền kinh tế tri thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng ta
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 25-29.
Tác giả: Thân Ngọc Anh.
Tóm tắt: Văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 16-24.
Tác giả: Đinh Công Tuấn.
Tóm tắt: Chủ nghĩa nhân văn thế kỷ XXI
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 7-15.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 3-6.
Tác giả: Lương Thùy Liên.
Tóm tắt: Xã hội học đại chúng
Nguồn: Số 9+10(109+110)/2007. Tr 90-94.
Tác giả: Lê Minh Tiến.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​