Tóm tắt: Thông tin hàm ẩn trong dịch thuật văn chương
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 43-49.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn.
Tóm tắt: Vấn đề hình vị trong tiếng Bahnar và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số vùng Nam bộ
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 50-54.
Tác giả: Tô Đình Nghĩa.
Tóm tắt: Nghiên cứu nông cụ ở đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 65-76.
Tác giả: Nguyễn Thu Vân.
Tóm tắt: Nhà chí sĩ Ngô Đức Kế (1878-1929) - Từ tù nhân Côn Đảo đến một nhà báo
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 55-64.
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn.
Tóm tắt: Sức mạnh của thiết kế điều tra
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 92-93.
Tác giả: Trần Minh Út.
Tóm tắt: Tác phẩm của Bác Hồ viết về đời sống mới
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 87-89.
Tác giả: Trần Đồng Quang.
Tóm tắt: Theo vết chân những người khổng lồ (Tân Guylivơ phiêu lưu ký về các lý thuyết văn hóa)
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 90-91.
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Bạch.
Tóm tắt: Hôn nhân Việt Nam-Hàn Quốc: Những khía cạnh văn hóa xã hội
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 30-42.
Tác giả: Hoàng Bá Thịnh.
Tóm tắt: Quan hệ thương mại-đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 20-29.
Tác giả: Trần Nam Tiến.
Tóm tắt: Chính sách di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Việt Nam
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 8-19.
Tác giả: Đặng Nguyên Anh.
Tóm tắt: Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự biến động cơ cấu giai cấp ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 3-7.
Tác giả: Phạm Xuân Hảo.
Tóm tắt: Tín nhiệm và phát triển xã hội trong quan điểm so sánh
Nguồn: Số 9(121)/2008. Tr 77-86.
Tác giả: Jaeyeol Yee.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​