Tóm tắt: Tiểu thuyết sử thi – mấy vấn đề đặc trưng thể loại
Nguồn: Số 8(96)/2006. Tr 38-45.
Tác giả: Phạm Ngọc Hiền.
Tóm tắt: Từ ngòi bút sắt đến chiếc máy tính và những vấn đề tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay
Nguồn: Số 8(96)/2006. Tr 27-37.
Tác giả: Bùi Khánh Thế.
Tóm tắt: Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ
Nguồn: Số 8(96)/2006. Tr 46-53.
Tác giả: Vũ Minh Giang.
Tóm tắt: Hệ thống các di tích vùng ngập mặn ở Đông Nam Bộ
Nguồn: Số 8(96)/2006. Tr 54-66.
Tác giả: Bùi Chí Hoàng.
Tóm tắt: Luận án tiến sĩ ngữ văn “Xu hướng đơn tiết hóa và sự biến đổi của các phụ âm đầu trong ngôn ngữ khu vực Nam Đông Dương”
Nguồn: Số 8(96)/2006. Tr 79-81.
Tác giả: Nguyễn Kiên Trường.
Tóm tắt: Gia tăng tài sản trí tuệ
Nguồn: Số 8(96)/2006. Tr 17-26.
Tác giả: Trương Thùy Trang.
Tóm tắt: Hồ Chí Minh với phương châm bình cũ rượu mới và tính kế thừa truyền thống văn hóa trong ngôn ngữ
Nguồn: Số 8(96)/2006. Tr 12-16.
Tác giả: Nguyễn Lai.
Tóm tắt: Nâng cao năng lực cộng đồng: một tiếp cận trong lĩnh vực giảm nghèo
Nguồn: Số 8(96)/2006. Tr 3-11.
Tác giả: Đặng Ngọc Quang.
Tóm tắt: Một số tiếp cận phân tích định tính trong khoa học xã hội
Nguồn: Số 8(96)/2006. Tr 67-77.
Tác giả: Lê Thanh Sang.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​