Tóm tắt: Một số vấn đề của tiếng Việt ở Nam bộ hiện nay
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 47-53.
Tác giả: Trần Thị Ngọc Lang.
Tóm tắt: Thơ Vũ Mộng Nguyên (1380-?)
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 54-58.
Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn.
Tóm tắt: Gốm Gò Tháp trong văn hóa Óc Eo - Một số nhận thức và so sánh
Nguồn: Số 8(120)/2008. Số 59-68.
Tác giả: Nguyễn Quốc Mạnh.
Tóm tắt: Hình tượng múa trong kiến trúc chùa tháp Khmer
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 69-71.
Tác giả: Lê Ngọc Canh.
Tóm tắt: Di tích Cát Tiên Lâm Đồng - Lịch sử và văn hóa
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 84-85.
Tác giả: Lê Hoàng Phong.
Tóm tắt: Nam bộ - Đất và người (Tập VI)
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 82-83.
Tác giả: Phạm Phú Lữ.
Tóm tắt: Mô hình “Làng du lịch” ở đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 37-41.
Tác giả: Tạ Doãn Cường.
Tóm tắt: Mối quan hệ giữa trường đại học và môi trường sản xuất hiện đại
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 13-20.
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh.
Tóm tắt: Nâng cao chất lượng xác định giá trị doanh nghiệp cho cổ phần hóa
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 42-46.
Tác giả: Trần Thị Mười.
Tóm tắt: Vận động chính sách ở cơ sở - Trường hợp một dự án của Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông thôn
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 21-29.
Tác giả: Đặng Ngọc Quang.
Tóm tắt: Khoa học như một động lực thúc đẩy văn minh
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 3-12.
Tác giả: Đỗ Kiên Cường.
Tóm tắt: Mối quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước ở Châu Âu
Nguồn: Số 8(120)/2008. Tr 72-81.
Tác giả: Rik Torfs.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​