Tóm tắt: Để thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia thành công, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân; trong đó, công chức thanh niên giữ vai trò quan trọng trong chuyển đổi và vận hành ‘bộ máy số’ tại địa phương. Bài viết khái luận đôi nét về vai trò của công chức thanh niên trong chuyển đổi số xây dựng chính quyền số và các tiêu chí đo lường, trên cơ sở đó gợi mở nghiên cứu về thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của công chức thanh niên trong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ số.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(299)2023
Tác giả: NGUYỄN THỊ LUYỆN - NGUYỄN LÊ HOÀNG QUỲNH
Tóm tắt: Kinh tế sông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế sông ở thành phố Cần Thơ hiện nay đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Từ những phân tích dưới góc độ phát triển bền vững về thực trạng phát triển kinh tế sông ở thành phố Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế sông theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(299)2023
Tác giả: VÕ MINH CẢNH - ĐINH TẤN PHONG
Tóm tắt: Việc xác định, xây dựng và thực hiện tốt các chuẩn mực văn hóa lãnh đạo, quản lý sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Để thực hiện tốt nhất được các chuẩn mực văn hóa đó thì người lãnh đạo, quản lý phải không ngừng học tập, rèn luyện; đồng thời, rất cần sự tác động của cả xã hội, của các cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ cần nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm với đất nước.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(299)2023
Tác giả: NGUYỄN THỊ QUỲNH - NGUYỄN TRỌNG CHUẨN
Tóm tắt: Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Lộc ở quận 12, TPHCM là một trong số ít những hợp tác xã có lịch sử hoạt động khá lâu đời, hiện nay vẫn tiếp tục tồn tại, phát triển và có những đóng góp nhất định vào đời sống của xã viên cũng như kinh tế - xã hội quận 12. Bài viết tìm hiểu quá trình hình thành và chuyển đổi mô hình ở Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Lộc, góp phần làm rõ thêm về những thành công cũng như hạn chế của hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi, qua đó có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp “kiểu mới” theo Luật Hợp tác xã.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(299)2023
Tác giả: TRỊNH THỊ LỆ HÀ
Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu điều tra định lượng và định tính vào năm 2022 tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM, bài viết tìm hiểu về khía cạnh giới trong hội nhập văn hóa - xã hội của người Chăm Hồi giáo ở An Giang di cư đến TPHCM. Nhìn chung, người Chăm di cư chưa thật sự hội nhập tốt về mặt văn hóa - xã hội trong cuộc sống ở TPHCM. Tuy nhiên, một bộ phận giới trẻ làm công nhân đã thích nghi với môi trường mới và dần hội nhập tốt hơn ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, và nam giới hội nhập tốt hơn nữ giới.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(299)2023
Tác giả: NGUYỄN THỊ NHUNG
Tóm tắt: Bài viết trình bày những thực hành bố thí của cộng đồng Phật giáo ở ba ngôi chùa tại TPHCM trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đồng thời, qua lý thuyết về “biếu tặng” của Marcel Mauss giúp chúng ta càng rõ hơn tính đạo đức và tính kinh tế trong thực hành bố thí này.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(299)2023
Tác giả: NGUYỄN CÔNG THANH DUNG
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​