Tóm tắt: CẢNH QUAN NGÔN NGỮ Ở BRUNEI DARUSSALAM: VÌ SAO MỘT SỐ NGÔN NGỮ KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ(*)
Nguồn:
Tác giả: PAOLO COLUZZI - BÙI THẾ CƯỜNG (Chuyển ngữ)
Tóm tắt: HOẠT ĐỘNG THANH TRA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN GIAI ĐOẠN 1802 - 1885
Nguồn:
Tác giả: NGÔ ĐỨC LẬP - HỒ NGỌC ĐĂNG
Tóm tắt: LOẠI HÌNH TÁC GIẢ NHÀ NHO HÀNH ĐẠO TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
Nguồn:
Tác giả: LÊ VĂN TẤN
Tóm tắt: TIẾP NHẬN TƯ TƯỞNG TRẦN ĐÌNH HƯỢU VỀ NGHIÊN CỨU NHO GIÁO
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HỮU SƠN
Tóm tắt: VỀ TỔ CHỨC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM THỜI XƯA
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN TÙNG
Tóm tắt: CÁCH THỨC TÁI TẠO RỪNG NGẬP MẶN VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHỤC HỒI HỆ SINH THÁI VEN BIỂN (thí điểm tại lạch Lá Bé, khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ THỊNH
Tóm tắt: XU HƯỚNG BẤT BÌNH ĐẲNG VỀ MỨC SỐNG Ở VIỆT NAM TRONG 20 NĂM ĐỔI MỚI GẦN ĐÂY (1992/1993 - 2012)
Nguồn:
Tác giả: ĐỖ THIÊN KÍNH
Tóm tắt: QUAN NIỆM VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN CỦA MACHIAVELLI VÀ HOBBES
Nguồn:
Tác giả: VÕ CHÂU THỊNH
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​