Tóm tắt: Hiện tượng chuyển loại giữa danh từ và động từ trong tiếng Anh
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 51-54.
Tác giả: Nguyễn Thái Ân.
Tóm tắt: Những hoạt động báo chí, văn học của Bửu đình trên tờ Tân Thế kỷ
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 44-50.
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Bạch.
Tóm tắt: Xứ Đàng Trong trong mối quan hệ và tương tác quyền lực khu vực
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 55-73.
Tác giả: Nguyễn Văn Kim.
Tóm tắt: Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Tiền Giang trong điều kiện là thành viên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 32-38.
Tác giả: Hoàng Minh Hà.
Tóm tắt: Khai thác ưu thế của vùng giao thoa giữa hai vùng kinh tế lớn
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 39-43.
Tác giả: Trần Du Lịch.
Tóm tắt: Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang gia nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – cơ hội và thách thức
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 27-31.
Tác giả: Nguyễn Văn Khang.
Tóm tắt: Phát triển công nghiệp Tiền Giang trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 23-26.
Tác giả: Đặng Thanh Liêm.
Tóm tắt: Tiền Giang trong tiến trình hội nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 20-22.
Tác giả: Nguyễn Hữu Chí.
Tóm tắt: Trích phát biểu khai mạc Hội thảo “ Tiền Giang trong tiến trình hội nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 19.
Tác giả: Trần Thị Kim Cúc.
Tóm tắt: Học thuyết Mác về con người và phát triển con người với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 3-6.
Tác giả: Đặng Hữu Toàn.
Tóm tắt: Chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa nhân đạo
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 7-11.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Hồ Chí Minh nói về lợi ích, về mối quan hệ giữa các loại lợi ích và thực hiện lợi ích
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 12-18.
Tác giả: Vũ Văn Gàu, Nguyễn Anh Quốc.
Tóm tắt: Tìm hiểu khái niệm vốn xã hội
Nguồn: Số 7(95)/2006. Tr 74-81.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​