Tóm tắt: Một vài kinh nghiệm dịch văn bản hợp đồng thương mại
Nguồn: Số 7(119)/2008. Tr 62-69.
Tác giả: Nguyễn Thành Lân.
Tóm tắt: Cốt truyện của kiểu truyện “Con thỏ tinh ranh” trong truyện cổ Việt Nam
Nguồn: Số 7(119)/2008. Tr 56-61.
Tác giả: Đặng Quốc Minh Dương.
Tóm tắt: Lịch sử hình thành ngôn ngữ học nhân học ở Việt Nam: Cái nhìn tổng quan
Nguồn: Số 7(119)/2008. Số 42-55.
Tác giả: Lý Tùng Hiếu, Nguyễn Văn Huệ.
Tóm tắt: Mấy đặc trưng trong công cuộc bình định của thực dân Pháp ở vùng dân tộc thiểu số phía bắc tỉnh Thủ Dầu Một đầu thế kỷ XX
Nguồn: Số 7(119)/2008. Tr 70-79.
Tác giả: Bùi Thị Huệ.
Tóm tắt: Lược sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam
Nguồn: Số 7(119)/2008. Tr 92-93.
Tác giả: Thu Hà-Phi Điệp.
Tóm tắt: Trường phái hình thức Nga
Nguồn: Số 7(119)/2008. Tr 90-91.
Tác giả: Trần Đồng Minh.
Tóm tắt: Văn hóa và hiện đại hóa - Nhìn trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
Nguồn: Số 7(119)/2008. Tr 13-24.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
Tóm tắt: Vốn xã hội - Giá trị gia tăng trong cộng đồng học ảo
Nguồn: Số 7(119)/2008. Tr 34-41.
Tác giả: Lê Thị Mai.
Tóm tắt: Xây dựng năng lực của hệ thống khuyến nông cơ sở để cải thiện kết quả sinh kế cho người nghèo
Nguồn: Số (119)/2008. Tr 25-33.
Tác giả: Đặng Ngọc Quang, Đặng Đình Thành.
Tóm tắt: Xã hội dân sự: Từ cách nhìn của lịch sử triết học
Nguồn: Số 7(119)/2008. Tr 3-12.
Tác giả: Phạm Văn Đức, Trần Tuấn Phong.
Tóm tắt: Hướng tới một khung tìm hiểu các hoạt động kinh tế và từ thiện của các tôn giáo - Trường hợp nước Mỹ
Nguồn: Số 7(119)/2008. Tr 81-89.
Tác giả: Brett G. Scharffs.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​