Tóm tắt: Ảnh hưởng của dòng văn học Linglei (Trung Quốc) đến tâm lý sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 43-47.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vân.
Tóm tắt: Ảnh hưởng của Jataka trong văn hóa Đông Nam Á
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 33-42.
Tác giả: Phan Thu Hiền, Đỗ Văn Đăng.
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội - Số 6 (130) - Năm 2009
Nguồn:
Tác giả:
Tóm tắt: Tìm hiểu ẩn dụ và chân lý
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 48-52.
Tác giả: Bạch Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kiều Thu.
Tóm tắt: Địa điểm khảo cổ học Cù lao Rùa (Bình Dương) đặc trưng di tích-di vật
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 68-76.
Tác giả: Nguyễn Khánh Trung Kiên.
Tóm tắt: Tôn giáo với kinh tế: Từ Mác đến Weber
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 56-67.
Tác giả: Đỗ Quang Hưng.
Tóm tắt: Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ - 30 năm nghiên cứu và đào tạo.
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 91-95.
Tác giả: Bùi Chí Hoàng.
Tóm tắt: Từ một bài báo cùa Phan Thanh
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 53-55.
Tác giả: Phan An.
Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long - Nghiên cứu và Phát triển
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 87-90.
Tác giả: Trần Văn Tư.
Tóm tắt: Một số suy nghĩ về đào tạo xã hội học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 96-100.
Tác giả: Vũ Toản.
Tóm tắt: Phê phán tính hiện đại
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 101-102.
Tác giả: Đinh Hồng Phúc.
Tóm tắt: Bất bình đẳng thu nhập giữa các nhóm dân cư trong quá trình đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 23-32.
Tác giả: Hà Thúc Dũng.
Tóm tắt: Tổng quan về tài chính vi mô và một số nhân tố tác động đến tài chính vi mô
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 16-22.
Tác giả: Trần Trọng Khuê, Trần Thiên Trí, Võ Bá.
Tóm tắt: Sự kế thừa tư tưởng triết học đạo đức của Immanuel Kant trong triết học thực tiễn Johann Gottlieb Fichte
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 3-8
Tác giả: Ngô Thị Mỹ Dung.
Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng triết học Trần Nhân Tông
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 9-15.
Tác giả: Bùi Huy Du.
Tóm tắt: Pierre Bourdieu và xã hội học giáo dục
Nguồn: Số 6(130)/2009. Tr 77-86
Tác giả: Nguyễn Khánh Trung.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​