Tóm tắt: Gắn chiến lược phát triển con người Việt Nam với việc kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 53-56.
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy.
Tóm tắt: Một số hình thức biến thể từ vựng tiếng Việt có tính biểu cảm
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 62-67.
Tác giả: Trần Long.
Tóm tắt: Tạo nghĩa mới từ cảm quan cách mạng của nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 47-52.
Tác giả: Nguyễn Lai.
Tóm tắt: Thời gian, không gian chiều trong thơ Huy Cận (Qua tập thơ “Lửa thiêng”)
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 57-61.
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ửng.
Tóm tắt: Cơ sở nhận thức luận trong những đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 68-76.
Tác giả: Nguyễn Nam Thắng.
Tóm tắt: Trần Mộng Bạch với việc hình thành Cương lĩnh của Tân Việt cách mạng đảng
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 77-86.
Tác giả: Đinh Trần Dương.
Tóm tắt: Những thách thức trước khi Việt Nam gia nhập WTO
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 40-42.
Tác giả: Phan Ngọc Trung.
Tóm tắt: Phát triển con người ở vùng các dân tộc ít người và miền núi một cách bền vững – giải pháp quan trọng để tạo sự bình đẳng giữa các dân tộc
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 35-39.
Tác giả: Nguyễn Trọng Chuẩn.
Tóm tắt: Kinh tế tri thức và vấn đề phát huy nguồn lực con người Việt Nam cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 43-46.
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân.
Tóm tắt: Vấn đề xây dựng Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 24-29.
Tác giả: Hoàng Quốc Đạt.
Tóm tắt: Góp phần tìm hiểu về tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 30-34.
Tác giả: Lương Minh Cừ, Nguyễn Thị Hương.
Tóm tắt: Phát triển con người – thước đo nhân văn của tiến bộ xã hội trong thời đại ngày nay và trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 3-14.
Tác giả: Đặng Hữu Toàn.
Tóm tắt: V.I. Lênin bàn về logic học của Hêghen
Nguồn: Số 6(82)/2005. Tr 15-23.
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​