Tóm tắt: Một vài nhận biết từ những mạch ngầm liên thông giữa ngôn ngữ và văn hóa
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 33-38.
Tác giả: Nguyễn Lai.
Tóm tắt: Tính thẩm mỹ trong luật tục Êđê
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 39-45.
Tác giả: Trương Thông Tuần.
Tóm tắt: Sự phát triển của các dân tộc thiểu số và các cộng đồng giáo dân trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam 1986-2006
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 3-7.
Tác giả: Mạc Đường.
Tóm tắt: Tôn giáo – văn hóa và cộng đồng người Chăm tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận: Lịch sử và hiện tại
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 55-70.
Tác giả: Nguyễn Đức Truyến.
Tóm tắt: Về chính sách tôn giáo của triều Nguyễn: Những kinh nghiệm lịch sử
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 46-54.
Tác giả: Đỗ Bang.
Tóm tắt: Thử tư biện với “Phép thủ thuật tư biện”.
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 78-79.
Tác giả: Trần Đồng Minh.
Tóm tắt: Mấy suy nghĩ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 29-32.
Tác giả: Nguyễn Bách Khoa.
Tóm tắt: Một số vấn đề đặt ra về việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nghèo
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 19-28.
Tác giả: Nguyễn Hữu Minh, Vũ Mạnh Lợi.
Tóm tắt: Tư tưởng triết học hài hòa thời Lý-Trần
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 8-18.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Viết một báo cáo tóm tắt khoa học như thế nào
Nguồn: Số 6(106)/2007. Tr 71-77.
Tác giả: Lê Thanh Sang.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​