Tóm tắt: Bước đầu tìm hiểu bản sắc dân tộc trong dân ca người Việt
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 50-57.
Tác giả: Trần Thanh Hà.
Tóm tắt: Lý thuyết tiếp nhận văn học tại Việt Nam - Một cái nhìn chung
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 29-37.
Tác giả: Lê Văn Hỷ.
Tóm tắt: Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Đông Nam Bộ: Nhìn từ góc độ dân cư
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 38-49.
Tác giả: Trần Phương Nguyên.
Tóm tắt: Hoàng Việt luật lệ trong mối quan hệ so sánh với Đại Thanh luật lệ
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 70-80.
Tác giả: Phạm Ngọc Hường.
Tóm tắt: Tôn giáo và du lịch tại đảo Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 58-69.
Tác giả: Trương Thị Thu Hằng.
Tóm tắt: Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 81-82.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Toại.
Tóm tắt: Đo lường hiệu quả hoạt động doanh nghiệp qua thẻ điểm cân bằng
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 10-17.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn, Nguyễn Quang Đại.
Tóm tắt: Thực trạng cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở Tây Nguyên hiện nay
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 18-28.
Tác giả: Bùi Minh Đạo.
Tóm tắt: Kinh tế và văn hóa
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 1-4.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Quan niệm về giáo dục con người của Platon trong tác phẩm Nền cộng hòa
Nguồn: Số 6 (166)-2012. Tr. 5-9.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​