Tóm tắt: Tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết mà lịch sử đặt ra trong bối cảnh xã hội thực dân nửa phong kiến. Dựa trên tư liệu và những nghiên cứu trước, bài viết khái lược tư tưởng của các nhà canh tân về tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường; tư tưởng lấy dân làm gốc, đề cao dân chủ, mở rộng dân quyền, trên cơ sở đó phân tích giá trị lịch sử của tư tưởng canh tân thời kỳ này.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 5(297)2023
Tác giả: TRẦN THỊ HOA
Tóm tắt: Để giải tỏa áp lực đô thị hóa cho Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời tạo nguồn lưc mới cho cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ, việc chuyển đổi 5 huyện thành quận hoặc thành phố thuộc thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phát triển bền vững. Mục tiêu chính của bài viết nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước của chính quyền các huyện trong quá trình chuyển từ huyện thành chính quyền đô thị được phân tích ở 3 khía cạnh gồm tổ chức bộ máy, thể chế và nguồn nhân lực của bộ máy chính quyền các huyện. Trên cơ sở phân tích thực trạng, nghiên cứu đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền các huyện trong quá trình chuyển thành chính quyền đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 5(297)2023
Tác giả: VŨ TUẤN HƯNG - NGUYỄN DANH NAM
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện về thanh niên; về vai trò của giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên; về nội dung giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên; về phương châm, phương pháp giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên. Bài viết cũng chỉ ra ý nghĩa của việc vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam hiện nay.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 5(297)2023
Tác giả: BÙI VĂN TUYỂN
Tóm tắt: Là người sáng lập ra nền triết học cổ điển Đức, Immanuel Kant (1724 - 1804) đã để lại cho nhân loại nhiều tư tưởng tiến bộ, mang tính nhân văn sâu sắc, trong đó có quan điểm của ông về hạnh phúc. Cho rằng mục đích sống của con người không phải là làm thế nào để đạt được hạnh phúc mà là làm thế nào để “xứng đáng” được hạnh phúc, tư tưởng của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử triết học đạo đức phương Tây.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 5(297)2023
Tác giả: NGÔ THỊ MỸ DUNG
Tóm tắt: Vận dụng các bản án trong đào tạo ngành Luật ở Việt Nam hiện nay có vai trò hết sức quan trọng giúp sinh viên nắm rõ những kiến thức lý luận pháp luật gắn với thực tiễn áp dụng, rèn luyện kỹ năng tranh luận, phản biện, lập luận trong khoa học pháp lý. Trên cơ sở đó, định hướng cho sinh viên phân tích, đối chiếu, thảo luận các nội dung liên quan đến các quy định pháp luật điều chỉnh, so sánh với pháp luật nước ngoài và hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam. Thông qua việc vận dụng bản án từ các vụ việc trên thực tế nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy luật học và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 5(297)2023
Tác giả: ĐOÀN THẾ HÙNG - LÊ ĐỨC HIỀN
Tóm tắt: Trong Chương trình Ngữ văn 2018, cấu trúc của hoạt động đọc bao gồm đầy đủ các phương diện: kỹ thuật đọc, đọc hiểu (nội dung và hình thức), đọc liên hệ, so sánh, kết nối và đọc mở rộng. Lâu nay, những nghiên cứu về phương pháp dạy học mới chỉ dừng lại ở phương diện đọc hiểu; còn đọc liên hệ, so sánh, kết nối và đọc mở rộng vẫn còn là những vấn đề hết sức mới mẻ đối với phần đông giáo viên Ngữ văn. Bài viết này bước đầu nhằm làm sáng tỏ một số nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động đọc nói chung và đọc mở rộng nói riêng.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 5(297)2023
Tác giả: TRẦN THANH BÌNH - DƯƠNG THỊ THANH XUÂN
Tóm tắt: Cảm hứng thế sự là một trong những cảm hứng chủ đạo của thơ ca Việt Nam đương đại. Qua cảm hứng thế sự, hiện thực đời sống đi vào trong thơ cũng hiện lên với tất cả sự phức tạp, đa diện như nó vốn có. Thơ hôm nay dung chứa và chấp nhận tất cả mọi thái cực đối lập trong cuộc sống để có thể phản ánh nhiều vấn đề lớn của con người và thời đại mới, tạo nên những bước ngoặt trên hành trình phát triển của thơ ca dân tộc.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 5(297)2023
Tác giả: NGUYỄN THỊ VÂN ANH - TRẦN THỊ QUỲNH LÊ
Tóm tắt: Bài viết phân tích làm rõ vị trí quan trọng của vùng đất An Giang trong chính sách giữ vững an ninh biên giới phía Tây, Tây Nam dưới thời vua Minh Mạng (1820-1841). Tiếp nối những chính sách của tiên đế Gia Long, vua Minh Mạng đẩy mạnh hơn nữa việc củng cố phòng thủ ở An Giang, xây dựng nơi này thành hậu cứ của Trấn Tây thành, sẵn sàng tiếp viện cho tỉnh Hà Tiên khi cần nhằm giữ vững an ninh biên giới thời kỳ này.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 5(297)2023
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CƠ
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​