Tóm tắt: So sánh cấu tạo của bổ ngữ trong câu tiếng Việt và tiếng Anh
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 54-61.
Tác giả: Hồ Xuân Mai.
Tóm tắt: Sự phát triển thơ tự do đánh dấu bước tiến quan trọng về thể thơ
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 45-53.
Tác giả: Lê Thị Bích Hồng.
Tóm tắt: Các bước phát triển của công cuộc khai phá vùng đất nam bộ từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XVIII
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 26-29.
Tác giả: Trần Đức Cường.
Tóm tắt: Cát Tiên trong mối quan hệ với văn hóa Óc Eo
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 67-73.
Tác giả: Đào Linh Côn.
Tóm tắt: Phạm Thiều với Thư viện Khoa học Xã hội
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 6-10.
Tác giả: Mạc Đường.
Tóm tắt: Vai trò của cộng đồng người Hoa trên đất Nam bộ
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 62-66.
Tác giả: Phan An.
Tóm tắt: Nam bộ - Đất và người Nam bộ
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 86-87.
Tác giả: Phạm Phú Lữ.
Tóm tắt: Bàn về các yếu tố thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 30-37.
Tác giả: Lương Bửu Hoàng.
Tóm tắt: Vấn đề môi trường nhìn từ một cộng đồng dân cư nghèo
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 38-44.
Tác giả: Lê Thị Mỹ.
Tóm tắt: Bàn thêm về cấu trúc của tri thức khoa học
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 19-25.
Tác giả: Trần Hồng Lưu.
Tóm tắt: Chiến lược giao tiếp và tư tưởng ngôn ngữ Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 15-18.
Tác giả: Nguyễn Lai.
Tóm tắt: Tác động của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đến quá trình đổi mới hệ thống chính trị cơ sở ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 3-5.
Tác giả: Nguyễn Đức Ngọc.
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 11-14.
Tác giả: Trần Văn Phòng.
Tóm tắt: Phân tích chức năng trong nghiên cứu xã hội
Nguồn: Số 5(93)/2006. Tr 74-85.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​