Tóm tắt: Biên độ thơ chống Mỹ
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 32-38.
Tác giả: Nguyễn Bá Long.
Tóm tắt: Từ Thôi với vai trò tạo hàm ý trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 39-43.
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận.
Tóm tắt: Hồi giáo (Islam) trong đời sống của người Chăm ở Nam Bộ
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 54-62.
Tác giả: Phan Văn Dốp.
Tóm tắt: Khai thác thuộc địa của Pháp ở Nam Kỳ dưới góc độ thiết lập và quản thủ tư liệu địa chính và địa bạ
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 44-53.
Tác giả: Trần Thị Thu Lương.
Tóm tắt: Sử liệu báo chí đối với nghiên cứu lịch sử
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 63-67.
Tác giả: Vũ Thị Thu Thanh.
Tóm tắt: Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của cơ sở giáo dục đại học ngành khoa học xã hội giai đoạn 2010 - 2020
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 68-71.
Tác giả: Phạm Văn Quyết.
Tóm tắt: Anthony Giddens về xã hội hiện đại ở giai đoạn cuối
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 14-25.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tóm tắt: Tác động của khu công nghiệp Sóng Thần đến đời sống của người dân huyện Dĩ An và vùng phụ cận
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 26-31.
Tác giả: Phạm Đức Trọng.
Tóm tắt: Đạo đức học công lợi của John Stuart Mill
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 7-13.
Tác giả: Ngô Thị Như.
Tóm tắt: Quan niệm của Nho Giáo về tính người và vai trò củ giáo dục trong việc thay đổi tính người
Nguồn: Số 5 (165)-2012. Tr. 1-6.
Tác giả: Hoàng Thu Trang.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​