Tóm tắt: Tiếng Anh có vai trò là ngôn ngữ thống trị trong sự lựa chọn, thay đổi ngôn ngữ trong cộng đồng dân nhập cư tại Mỹ. Dù vậy, bên cạnh đó vẫn phải thừa nhận vai trò quan trọng của những ngôn ngữ khác với tiếng Anh trong giao tiếp xã hội tại quốc gia này. Nghiên cứu trường hợp cụ thể về thói quen sử dụng ngôn ngữ trong cộng đồng người Việt, bài viết quan tâm đến các vấn đề như: sự thay đổi trong cách xưng hô; cách chào hỏi trong mỗi gia đình; sự chuyển tải thông tin xã hội. Đặc biệt liên quan đến các yếu tố xã hội là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến ngôn ngữ trong một xã hội đa văn hóa như nước Mỹ.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 4 năm 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền
Tóm tắt: Tản Đà là một trong những đại diện tiêu biểu của Văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông chính là nhà văn đứng ở giao điểm nối giữa văn học Việt Nam trung đại và Văn học Việt Nam hiện đại. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã để lại nhiều tác phẩm độc đáo, thể hiện được cá tính của bản thân. Ông cố gắng thử sức mình trong các thể loại mới mà tiểu thuyết (theo lối viết phương Tây) là một trong số đó. Giấc mộng con là tiểu thuyết đã cho thấy sự cố gắng cách tân thể loại của Tản Đà. Bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế của Tản Đà trong việc cách tân thông qua phân tích các phương diện thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật và nhân vật.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 4 năm 2019
Tác giả: Nguyễn Hương Ngọc
Tóm tắt: Tiền lương trả cho người lao động trực tiếp không chỉ là chi phí đối với doanh nghiệp may mà còn là thu nhập đối với người lao động trực tiếp. Trong thực tế, thường xảy ra mâu thuẫn: doanh nghiệp muốn tiết giảm chi phí trong đó có chi phí tiền lương, còn người lao động lại muốn tăng lương. Bằng phương pháp định lượng, tính toán đơn giản sẽ giúp cho các doanh nghiệp may Việt Nam và người lao động trực tiếp đánh giá được hiệu quả trả lương cho lao động trực tiếp trong doanh nghiệp may từ cả 2 phía người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp may và người lao động trực tiếp có khung tham chiếu từ đó tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trả lương cho lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp may Việt Nam.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 4 năm 2019
Tác giả: Lê Thị Kim Tuyết
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện ở vùng Tây Nam Bộ, theo phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị của GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – Đức) (nay là GIZ) về các kênh thị trường tiêu thụ, với thời gian thực hiện từ tháng 9/2017-12/2018. Đối tượng khảo sát là các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị bưởi Năm Roi gồm hộ trồng bưởi, thương lái, vựa trái cây, doanh nghiệp xuất khẩu, các hợp tác xã / tổ hợp tác, các cửa hàng, người bán lẻ, các nhà cung cấp đầu vào, các nhà quản lý và hỗ trợ chuỗi. Qua phỏng vấn trực tiếp các tác nhân, kết quả cho thấy có 7 kênh thị trường tiêu thụ bưởi Năm Roi, trong đó 95% sản lượng bưởi tiêu thụ trong nước, 5% là xuất khẩu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết khuyến nghị giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và thị trường cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị, cải thiện và phát triển ngành hàng bưởi Năm Roi. Từ khóa: chuỗi giá trị, bưởi Năm Roi, Tây Nam Bộ
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 4 năm 2019
Tác giả: LÊ VĂN GIA NHỎ - HỒ THỊ THANH SANG - LÊ THỊ ĐÀO - HUỲNH THỊ ĐAN ANH - TRẦN ĐĂNG DŨNG
Tóm tắt: Hiện nay, nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại, thực hiện mở cửa, hội nhập quốc tế. Những thành tựu to lớn về kinh tế đã khẳng định đường lối, chính sách về kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước ta hoàn toàn đúng đắn. Qua đó cho thấy sự vận dụng sáng tạo của Đảng về lý luận kinh tế chính trị Mác - Lênin trong thời kỳ đổi mới phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 4 năm 2019
Tác giả: Nguyễn Văn Điền - Phạm Thị Thùy Linh
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​