Tóm tắt: Tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền (1689) của John Locke đã ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị phương Tây, cũng như đến việc xây dựng mô hình nhà nước của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết tìm hiểu quan niệm của J. Locke về nguồn gốc và bản chất nhà nước (một trong những nội dung nổi bật) trong tác phẩm này.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 3(283)2022
Tác giả: ĐỖ THỊ THÙY TRANG
Tóm tắt: Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực của đời sống dân cư vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhưng chủ yếu mang tính giải quyết tình huống, thiếu đồng bộ. Để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống dân cư đòi hỏi phải có những giải pháp mang tính tổng thể, phát huy lợi thế vùng trên cơ sở huy động mọi nguồn lực, cơ chế để thực hiện thay đổi tư duy phát triển theo hướng “tôn trọng, tận dụng tự nhiên”, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi hiệu quả chất lượng sinh kế, chất lượng nghề đáp ứng ổn định thu nhập, cải thiện các điều kiện sống của dân cư.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 3(283)2022
Tác giả: TRẦN THỊ TUYẾT
Tóm tắt: Chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng (CET – Consumer Ethnocentrism) với luận điểm chính là việc mua hàng ngoại nhập được cho là thiếu trách nhiệm đối với người khác và với nền kinh tế của đất nước vì việc mua hàng ngoại nhập có thể dẫn đến những tổn thất cho nền kinh tế nước nhà. Nghiên cứu sử dụng thang đo CETSCALE của Shimp và Sharma (1987) để xem xét hành vi chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng đối với các hàng hóa thiết yếu của người Việt Nam tại Aeon Mall Tân Phú Celadon. Trên cơ sở luận giải kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 3(283)2022
Tác giả: NGUYỄN VĂN TUYÊN - TRẦN VĂN BÌNH
Tóm tắt: Đối với Việt Nam nói chung và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng, hoạt động liên kết phát triển công nghiệp đang được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Bài viết đánh giá hiệu quả liên kết phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bằng các tiêu chí như mức độ tương quan (mức độ liên kết phát triển công nghiệp) không gian giữa các địa phương trong vùng về GDP công nghiệp, mật độ kinh tế công nghiệp của vùng, mức độ tập trung của các ngành công nghiệp tại vùng và mức độ lan tỏa kinh tế công nghiệp của cực phát triển TPHCM. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết phát triển công nghiệp ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới. Từ khóa: liên kết phát triển công nghiệp, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cụm liên kết ngành
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 3(283)2022
Tác giả: NGUYỄN QUỐC TOÀN - CUNG THỊ TUYẾT MAI
Tóm tắt: Bài viết phân tích các quan niệm về văn hóa trong lịch sử, qua đó chỉ ra, ngoài các động lực về kinh tế, xã hội thì động lực văn hóa tinh thần được coi như sức mạnh mềm giúp quốc gia phát triển bền vững. Do đó, việc khơi dậy và phát huy yếu tố tinh thần trong văn hóa dân tộc, chính là việc làm thiết thực góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đất nước phát triển bền vững.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 3(283)2022
Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU
Tóm tắt: Tài nguyên rừng của Việt Nam dồi dào và đa dạng, trong đó có tài nguyên gỗ. Xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc, từ người Việt cổ cho đến người Việt hiện đại, cây gỗ thực sự đã mang lại giá trị nhiều mặt cho sinh hoạt vật chất và tinh thần. Các triều đại phong kiến Việt Nam đã biết tận dụng tối đa ưu thế của nguồn tài nguyên này, đồng thời tạo ra những khuôn khổ về cách thức quản lý, khai thác đáp ứng nhu cầu hoạt động đời sống và môi sinh/cảnh quan. Bằng vào sự diễn giải logic trên cơ sở kết nối các dữ kiện phù hợp từ tài liệu, bài viết phục dựng khách quan phần nào bức tranh nội lực về nguồn tài nguyên gỗ của Việt Nam từ thế kỷ XV - XVIII, từ đó cho thấy một cách tiếp cận mới trong nhận thức đa chiều lịch sử Việt Nam thời trung đại.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 3(283)2022
Tác giả: NGUYỄN VĂN GIÁC
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​