Tóm tắt: Đời sống văn học thành phố Hồ Chí Minh: 30 năm nhìn lại
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 56-62.
Tác giả: Nguyễn Kim Hoa.
Tóm tắt: Mấy suy nghĩ về tính khoan dung trong văn hóa Nam Bộ
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 68-71.
Tác giả: Dương Hoàng Lộc.
Tóm tắt: Nhịp điệu trong thơ Huy Cận
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 72-74.
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy.
Tóm tắt: Vấn đề kế thừa và phát huy đức tính cần cù trong xây dựng lối sống của người Việt Nam hiện nay
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 63-67.
Tác giả: Võ Văn Thắng.
Tóm tắt: Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và thống nhất quốc gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 75-82.
Tác giả: Võ Xuân Đàn.
Tóm tắt: Đọc tiểu thuyết “Hoa đước đỏ” của Trần Đồng Minh
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 83.
Tác giả: Lê Phú Khải.
Tóm tắt: Con người phát triển toàn diện – nguồn lực quan trọng nhất để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 48-55.
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy.
Tóm tắt: “Bạo lực” trên truyền hình qua nghiên cứu của một số tác giả nước ngoài
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 34-39.
Tác giả: Đỗ Nam Liên.
Tóm tắt: Một vài vấn đề về giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long (Nhìn từ số liệu điều tra mức sống Việt Nam 1992 – 1993 và 1997-1998)
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 40-47.
Tác giả: Vũ Văn Ngọc.
Tóm tắt: Sự thay đổi chuẩn mực đạo đức từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 30-33.
Tác giả: Vũ Văn Gàu.
Tóm tắt: Những nội dung chủ yếu trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 11-22.
Tác giả: Hoàng Chí Bảo.
Tóm tắt: Quan niệm của Ph. Ăngghen về giải phóng phụ nữ trong “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 23-29.
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hương.
Tóm tắt: Sự tồn tại đan xen các hình thức sở hữu – một tất yếu lịch sử, một yêu cầu bức thiết trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nguồn: Số 3(79)/2005. Tr 3-10.
Tác giả: Đặng Hữu.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​