Tóm tắt: NĂNG LỰC SONG NGỮ CỦA HỌC SINH KHMER (KHẢO SÁT Ở TỈNH SÓC TRĂNG VÀ TRÀ VINH)
Nguồn:
Tác giả: HỒ XUÂN MAI
Tóm tắt: THƠ MỚI VÀ TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN TRONG SỰ TIẾP NHẬN CỦA ĐỘC GIẢ TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013
Tác giả: HÀ THANH VÂN
Tóm tắt: VAI TRÒ CỦA CHÚA NGUYỄN ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÀ BẢO VỆ XỨ MÔ XOÀI THẾ KỶ XVII
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013
Tác giả: TRẦN NAM TIẾN
Tóm tắt: NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN LONG GIAO
Tóm tắt: CƠ CẤU PHÂN TẦNG XÃ HỘI Ở ĐÔNG NAM BỘ TRONG TẦM NHÌN SO SÁNH VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TÂY NAM BỘ
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013
Tác giả: LÊ THANH SANG - NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
Tóm tắt: KINH TẾ-CHÍNH TRỊ VỀ ĐÌNH CÔNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP BỐN DOANH NGHIỆP MAY MẶC HÀN QUỐC Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013
Tác giả: SUHONG CHAE
Tóm tắt: VỀ MỘT SỐ TIẾP CẬN MỚI CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
Tóm tắt: PHÂN TÂM HỌC VÀ TÂN PHÂN TÂM HỌC - TỪ FREUD ĐẾN ADLER VÀ TRƯỜNG PHÁI FRANKFURT
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013
Tác giả: ĐINH NGỌC THẠCH - NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Tóm tắt: PHẢN TƯ VỀ KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013
Tác giả: ARAM ZIAI - NGUYỄN TUẤN SINH dịch - BÙI THẾ CƯỜNG hiệu đính
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​