Tóm tắt: Hiện tượng hòa kết (contamination) và hòa kết ngữ âm trong tiếng Nga
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 62-68.
Tác giả: Trương Văn Vỹ.
Tóm tắt: Người Việt ở Tây Nguyên – một đề tài cần nghiên cứu
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 69-73.
Tác giả: Phan An.
Tóm tắt: Phác thảo tộc người và múa Châu Ro
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 74-80.
Tác giả: Lê Ngọc Canh.
Tóm tắt: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Tây Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: vấn đề và giải pháp
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 55-61.
Tác giả: Cao Phương Thảo, Trần Nam Tiến.
Tóm tắt: Liên kết “các sự việc rời rạc
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 83.
Tác giả: Trần Đồng Minh.
Tóm tắt: “Vị mặn biển đời” – thơ của một nhà nghiên cứu
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 81-82.
Tác giả: Nguyễn Văn Thức.
Tóm tắt: Giới thiệu sách: Tuyển tập Tạp chí Khoa học Xã hội
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 84.
Tác giả: Lê Vân.
Tóm tắt: Giáo dục và cuộc sống
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 34-36.
Tác giả: Nguyễn Văn Hạnh.
Tóm tắt: Khảo sát xã hội về mô hình hoạt động cộng đồng có sự tham gia của người dân để quản lý cải thiện môi trường tại cộng đồng nghèo đô thị
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 37-45.
Tác giả: Trần Đan Tâm.
Tóm tắt: Thị hiếu thẩm mỹ của công chúng thanh niên – nhìn từ góc độ quản lý văn hóa, xã hội đô thị
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 46-54.
Tác giả: Lưu Phương Thảo.
Tóm tắt: Những cống hiến to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lịch sử dân tộc trong 75 năm qua (1930 – 2005)
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 3-13.
Tác giả: Hồ Sỹ Lộc.
Tóm tắt: Thuyết “tam tài” trong lịch sử phương Đông
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 27-33.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Tư tưởng chuyên chính vô sản trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” với việc xây dựng nhà nước cách mạng Việt Nam
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 14-20.
Tác giả: Vũ Văn Gàu.
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
Nguồn: Số 2(78)/ 2005. Tr 21-26.
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​