Tóm tắt: Không gian nghệ thuật trong Tam quốc chí diễn nghĩa và tiểu thuyết lịch sử chữ Hán Việt Nam
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 43-47.
Tác giả: Lê Đình Khanh.
Tóm tắt: “Xã hội hóa sân khấu” ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 39-42.
Tác giả: Cao Phương Thảo.
Tóm tắt: Nghệ thuật kiến trúc và trang trí dân gian M’nông
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 33-38.
Tác giả: Đào Huy Quyền.
Tóm tắt: Từ mô hình dịch cấu trúc đến thấu kính khái niệm trong dịch thuật
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 48-53.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn.
Tóm tắt: Mộ chum, vò thời kỳ tiền sơ sử ở các tỉnh phía Nam
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 65-74.
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương.
Tóm tắt: Vào khoảng thời gian Đại đức hộ tông còn mang tên Lê Văn Giảng. Tìm hiểu việc thành lập Phật giáo Theravada Việt Nam qua một số yếu tố trong tiểu sử của Lê Văn Giảng (giai đoạn 1883-1940)
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 54-64.
Tác giả: Pascal Bourdeaux.
Tóm tắt: Giáo dục nhân cách sáng tạo và phát triển bền vững trong thời đại toàn cầu hóa
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 26-29.
Tác giả: Vũ Minh Tâm.
Tóm tắt: Xây dựng chiến lược phát triển nông thôn trong đô thị là một yêu cầu cấp bách ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 21-25.
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa.
Tóm tắt: Xây dựng nhân cách sinh viên sư phạm
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 30-32.
Tác giả: Vũ Thị Kim Oanh.
Tóm tắt: Hồ Chí Minh và sự thực thi đường lối quần chúng trong ngôn ngữ
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 15-20.
Tác giả: Nguyễn Lai.
Tóm tắt: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của triết học đối với chính trị
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 8-14.
Tác giả: Hoàng Hải Bằng, Đặng Quang Định.
Tóm tắt: Xu thế toàn cầu hóa và đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 3-7.
Tác giả: Thái Hữu Tuấn.
Tóm tắt: Xúphaxít – một con đường lớn dẫn vào văn học Lào
Nguồn: Số 2(102)/2007. Tr 75-82.
Tác giả: Bùi Khánh Thế.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​