Tóm tắt: Sigmund Freud (1856-1939) là nhà tư tưởng nổi tiếng người Áo. Ông đã có công lao lớn trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của phân tâm học. Với việc vạch ra con đường nhận thức cái vô thức, đồng thời đi sâu nghiên cứu giấc mơ cùng những bí mật ẩn sâu bên trong con người, nhận thức luận trong phân tâm học của ông đã khắc phục được những hạn chế của cách tiếp cận duy lý cực đoan về con người, bản tính người. Bài viết phân tích khía cạnh nhận thức luận trong phân tâm học của S. Freud, cùng những đóng góp cũng như hạn chế nhằm hiểu một cách sâu sắc hơn và toàn diện hơn quan điểm về phân tâm học của ông.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 1(293)2023
Tác giả: ĐỖ THỊ THÙY TRANG
Tóm tắt: Phong cách đa văn hóa gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, thể hiện ở mấy nét chính: một là, phong cách đa văn hóa hình thành trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước, lợi ích dân tộc; hai là, phong cách đa văn hóa như sự gắn kết những giá trị truyền thống với tinh hoa nhân loại; ba là, phong cách đó gắn với sự kiên định phương pháp luận khoa học, sự nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin như một hệ thống mở. Việc tìm hiểu phong cách đa văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện hiện nay.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 1(293)2023
Tác giả: ĐINH NGỌC THẠCH
Tóm tắt: Kế thừa những nghiên cứu trước đây và mô hình M-score của Beneish (1999), nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với kỹ thuật hồi quy logit trên bộ dữ liệu báo cáo tài chính của 296 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2020 - 2021 nhằm xác định các yếu tố giúp phát hiện sai sót gian lận thông tin trên báo cáo tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố dùng để phát hiện sai sót gian lận thông tin báo cáo tài chính mô hình M-score gốc của Beneish (1999) phù hợp để phát hiện các sai sót gian lận này ở các doanh nghiệp tại Việt Nam. Và các công ty thuộc những nhóm ngành nghề kinh doanh khác nhau thì khả năng gian lận sai sót thông tin trên báo cáo tài chính cũng được đánh giá khác nhau. Từ đó, bài viết xây dựng mô hình dự báo có sai sót, gian lận thông tin trên báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị với những chủ thể thường xuyên sử dụng báo cáo tài chính.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 1(293)2023
Tác giả: NGUYỄN THỊ LOAN - NGUYỄN VIỆT HỒNG ANH - NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ
Tóm tắt: Trên cơ sở tổng hợp tài liệu thứ cấp và từ thực trạng hoạt động du lịch ở huyện Củ Chi, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp theo quan điểm khai thác hợp lý và bảo tồn tài nguyên, nâng cao nhận thức của người làm du lịch cũng như của du khách, góp phần tăng hiệu quả của hoạt động du lịch cả về kinh tế, môi trường và xã hội.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 1(293)2023
Tác giả: ĐỒNG PHÚ HẢO - NGÔ THANH LOAN
Tóm tắt: Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang có nhiều đình, chùa được xếp hạng là di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia nên có tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh. Loại hình du lịch tâm linh cũng đang có nhiều đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành du lịch cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dữ liệu thu được từ khảo sát 100 khách du lịch được xử lý bằng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch tâm linh trên địa bàn thành phố Châu Đốc.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 1(293)2023
Tác giả: HUỲNH VĂN ĐÀ - NGUYỄN THỊ KIỀU
Tóm tắt: Megalopolis - dải 12 đô thị nằm ở bờ biển Đông Bắc Hoa Kỳ, từ Boston đến Washington D.C. là điển hình cho tính kết nối của một vùng, nổi bật là giao thông đường thủy với hầu hết các đô thị đều có cảng sông hoặc cảng biển thông thương thuận tiện với nhau, tiếp đó đường bộ nối nội vùng với bên ngoài. Với cách tiếp cận địa chính trị, J. Gottman đã xác định những vị trí cùng đặc điểm mang đến cho Megalopolis sự phồn thịnh và quyền lực. Đó là đặc tính la bàn của Megalopolis; là main street của Hoa Kỳ; là cửa ngõ hàng hải đại dương; là sự kết nối bằng đô thị hóa chiều rộng, là sự cộng sinh giữa đô thị và nông thôn; là tính quốc tế và cuối cùng là vị trí “bản lề” của Megalopolis.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 1(293)2023
Tác giả: TÔN NỮ QUỲNH TRÂN
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​