Tóm tắt: DẠY TỪ XƯNG HÔ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – TỪ HỌC ĐẾN SỬ DỤNG
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 01 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN LÊ DIỆU HIỀN
Tóm tắt: THANG NĂM ÂM NGƯỜI VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 01 năm 2013
Tác giả: TRẦN THANH HÀ
Tóm tắt: ĐẠO VŨ TRỤ CỦA ALBERT EINSTEIN
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 01 năm 2013
Tác giả: TRẦN LĂNG
Tóm tắt: PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC TRÊN BÁO CHÍ PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRƯỚC 1945
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 01 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN THỊ THẢO
Tóm tắt: ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ “NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN”: HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ SỨC SỐNG CỦA CÁC NÔNG HỘ
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 01 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
Tóm tắt: ÉMILE DURKHEIM VÀ CÁC QUY TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP XÃ HỘI HỌC
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 01 năm 2013
Tác giả:
Tóm tắt: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở NAM BỘ VÀ VIỆT NAM
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 01 năm 2013
Tác giả: TRẦN THỊ NHUNG - VÕ DAO CHI
Tóm tắt: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở BÌNH DƯƠNG THỜI KỲ 1997-2006
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 01 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN THANH LONG
Tóm tắt: TƯ TƯỞNG CỦA IMMANUEL KANT VỀ BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 01 năm 2013
Tác giả: ĐẶNG THỊ ÁNH NGUYỆT
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​