Tóm tắt: Hiện tượng hòa kết (contamination) trong tiếng Nga.
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 72-75.
Tác giả: Trương Văn Vỹ.
Tóm tắt: Nghi lễ lịch tiết của người Kinh ở Vạn Vĩ
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 61-67.
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm.
Tóm tắt: Tìm hiểu tính biểu cảm và tính tình thái trên cứ liệu tiếng Việt
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 68-71.
Tác giả: Trần Long.
Tóm tắt: Vai trò của âm nhạc trong giáo dục gia đình
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 50-60.
Tác giả: Đào Huy Quyền.
Tóm tắt: Quá trình hình thành châu thổ sông Cửu Long (Tiếp cận từ địa sử học và thư tịch học)
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 76-83.
Tác giả: Lê Xuân Diệm.
Tóm tắt: Tinh thần quyết chiến quyết thắng của Tây Sơn với chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 84-85.
Tác giả: Nguyễn Việt Nga.
Tóm tắt: Sách mới “Nghệ thuật sân khấu Việt Nam"
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 87.
Tác giả: Kim Trâm.
Tóm tắt: Giới thiệu tập thơ “Từ đá vắt ra”
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 86.
Tác giả: Nguyễn Văn Thức.
Tóm tắt: Lý thuyết vùng đô thị và mô hình tổ chức không gian đô thị Châu Á
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 30-37.
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa.
Tóm tắt: Nhân tố con người – động lực của sự phát triển sản xuất xã hội
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 50.
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy.
Tóm tắt: Nhìn lại quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 38-43.
Tác giả: Nguyễn Quới.
Tóm tắt: Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong đội ngũ cán bộ công chức ở tỉnh Bình Dương
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 44-49.
Tác giả: Đào Đăng Kiên.
Tóm tắt: Không ngừng nâng cao văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội – đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 3-9.
Tác giả: Ngô Văn Thạo.
Tóm tắt: Phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hài hòa với phát triển kinh tế thời hội nhập quốc tế
Nguồn: Số 1(161)-2012. Tr. 3-11.
Tác giả: Phan Xuân Biên.
Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu khoa học
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 18-21.
Tác giả: Lê Thị Thanh Hà.
Tóm tắt: Tư tưởng của Nagarjuna về những vấn đề bản thể luận trong triết học
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 22-29.
Tác giả: Trương Văn Chung.
Tóm tắt: Vai trò của dư luận xã hội – quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới
Nguồn: Số 1(77)/2005. Tr 10-17.
Tác giả: Ngọ Văn Nhân.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​