Tóm tắt: “Tràng Giang” dưới cách nhìn của thi pháp học hiện đại
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 75-80.
Tác giả: Lê Thị Hồng Minh.
Tóm tắt: Câu đối Việt Nam – biểu tượng nhịp cầu giao lưu văn hóa Việt-Trung
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 61-69.
Tác giả: Nguyễn Thiện Chí.
Tóm tắt: Đường dây biểu cảm trong giảng dạy văn chương
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 70-74.
Tác giả: Nguyễn Lai.
Tóm tắt: Lịch sử nghệ thuật phối khí cho dàn nhạc giao hưởng trên thế giới (từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX)
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 81-86.
Tác giả: Đào Huy Quyền.
Tóm tắt: Tìm hiểu hệ thống nhân vật trong kiểu truyện “Con thỏ tinh ranh” của các dân tộc Việt Nam
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 87-93.
Tác giả: Đặng Quốc Minh Dương.
Tóm tắt: Kinh tế hàng hóa và đô thị Nam Bộ (từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX)
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 28-32.
Tác giả: Lê Xuân Diệm.
Tóm tắt: Nghệ thuật diễn xướng và ca kịch tộc người Khmer Nam Bộ
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 94-99.
Tác giả: Lê Ngọc Canh.
Tóm tắt: Chiến lược và tác dụng của chiến lược ở một số nước và vùng lãnh thổ ở Đông Á và Đông Nam Á
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 49-55.
Tác giả: Phan Thanh Long.
Tóm tắt: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – thực trạng và giải pháp tăng cường
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 44-48.
Tác giả: Phan Ngọc Trung.
Tóm tắt: Phương châm hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 56-60.
Tác giả: Phạm Chí Dũng.
Tóm tắt: Xuất khẩu lao động của Việt Nam – thành công và những điều đáng lo ngại.
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 33-43.
Tác giả: Hoàng Minh Hà.
Tóm tắt: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn – một giải pháp nhằm hạn chế phân hóa giàu-nghèo ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 4-7.
Tác giả: Bùi Thị Hoàn.
Tóm tắt: Hồ Chí Minh ý thức sâu sắc về lịch sử văn hóa dân tộc để thực hiện sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 8-13.
Tác giả: Cù Huy Chử.
Tóm tắt: Quan điểm mácxít về tính Đảng của triết học
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 19-22.
Tác giả: Đặng Quang Định.
Tóm tắt: Quan niệm về dân của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX ở Việt Nam
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 23-27.
Tác giả: Vũ Minh Tâm.
Tóm tắt: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng quốc hội của dân, do dân, vì dân
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 14-18.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Bình.
Tóm tắt: Quan hệ lý thuyết xã hội học với nghiên cứu thực nghiệm
Nguồn: Số 1+2(89+90)/2006. Tr 100-104.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​