Tóm tắt: Đề tài chiến tranh và người lính trong trường ca thời chống Mỹ
Nguồn: Số 1 (161)-2012. Tr. 29-35.
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Tâm.
Tóm tắt: Giới thiệu một số sắc phong ở Đền Vưu (xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)
Nguồn: Số 1 (161)-2012. Tr. 55-59.
Tác giả: Lê Thị Huyền.
Tóm tắt: Quá trình nhập cư và hội nhập của người Hoa ở Nam Bộ
Nguồn: Số 1 (161)-2012. Tr. 36-45.
Tác giả: Phan Văn Dốp.
Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về dinh dưỡng của các tộc người thiểu số ở Việt Nam - Từ góc độ nhân học dinh dưỡng
Nguồn: Số 1 (161)-2012. Tr. 46-54.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
Tóm tắt: Tìm về ý nghĩa của lao động và kỹ thuật
Nguồn: Số 1 (161)-2012. Tr. 72-73.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
Tóm tắt: Quá trình đô thị hóa và những tác động đến lĩnh vực văn hóa-xã hội vùng Đông Nam Bộ
Nguồn: Số 1 (161)-2012. Tr. 21-28.
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu.
Tóm tắt: Phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hài hòa với phát triển kinh tế thời hội nhập quốc tế
Nguồn: Số 1 (161)-2010. Tr. 3-11
Tác giả: Phan Xuân Biên.
Tóm tắt: Vai trò của văn hóa trong quá trình Đổi Mới và phát triển kinh tế-xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 1 (161)-2012. Tr. 12-20.
Tác giả: Đào Tuấn Hậu.
Tóm tắt: Một số chủ đề cơ bản trong tư tưởng xã hội học của Erving Goffman: tương tác, căn tính và trật tự xã hội
Nguồn: Số 1 (161)-2012. Tr. 60-71.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​