QUAN ĐIỂM VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA KHỔNG TỬ TRONG LUẬN NGỮ

24/04/2024

Tóm tắt:

Luận ngữ là một sách trong bộ Tứ thư, chứa đựng những giá trị cốt lõi về nguyên tắc đạo đức, được trình bày dưới dạng đối thoại giữa Khổng Tử và học trò. Bài viết này, tác giả tập trung làm rõ vai trò của đạo đức trong tư tưởng của Khổng Tử, chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ xã hội theo tư tưởng của Khổng Tử trong Luận ngữ, và về sự phát triển, biến đổi của quan điểm này qua các thời kỳ lịch sử.

Từ khóa: đạo đức, Luận ngữ, nho giáo, Khổng Tử


VÕ VĂN DŨNG

Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Số 4(310)2024

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​