KINH DOANH NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI GIÁ TRỊ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – THỰC TRẠNG VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP

20/11/2023

Tóm tắt:

Cách tiếp cận kinh doanh nông nghiệp và tiếp cận chuỗi giá trị trong nông nghiệp khá phổ biến trên thế giới. Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) cũng đưa ra đề xuất về kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có các điều kiện phù hợp để phát triển nông nghiệp theo các hướng tiếp cận này. Bài viết tìm hiểu thực trạng kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó đề xuất một số gợi ý về giải pháp phát triển kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị như: cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy, trang bị nhận thức và kiến thức về kinh doanh cho nông dân, có chính sách phát triển hợp tác xã và hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Từ khóa: kinh doanh nông nghiệp, chuỗi giá trị, Đồng bằng sông Cửu Long


 


HOÀNG THỊ THU HUYỀN

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(301)2023

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​