VỀ MÔ HÌNH LÀNG THÔNG MINH TRÊN THẾ GIỚI – VÀ NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG NÔNG THÔN NAM BỘ

20/11/2023

Tóm tắt:

Mô hình làng thông minh là vấn đề đang được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Đây được xem là mô hình thích hợp giải quyết việc phát triển bền vững vùng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vùng nông thôn Việt Nam và nông thôn Nam Bộ nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển như biến đổi khí hậu, đô thị hóa, chênh lệch mức sống, di dân và các vấn đề về môi trường. Nghiên cứu tìm hiểu về một số mô hình làng thông minh qua các công trình nghiên cứu, khảo sát đa ngành, từ đó đưa đến những hàm ý chính sách để phát triển vùng nông thôn Nam Bộ.

Từ khóa: làng thông minh, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, phát triển bền vững, liên kết


NGUYỄN THỊ CÚC TRÂM

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(301)2023

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​