QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

20/11/2023

Tóm tắt:

Từ năm 1986 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021: 33-34). Trong bảo vệ an ninh quốc gia thời kỳ hội nhập quốc tế, phòng, chống khủng bố tuy là vấn đề mới được đề cập gần đây nhưng đã được Đảng, Nhà nước ta nhận thức và thể hiện rất kịp thời các quan điểm, chính sách mang ý nghĩa chỉ đạo chiến lược, căn bản. Bài viết khái quát những quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống khủng bố (1991 đến nay) như là một nỗ lực của Việt Nam để hội nhập tích cực, chủ động vào cộng đồng ASEAN và quốc tế.

Từ khóa: Đảng, Nhà nước Việt Nam, an ninh quốc gia, khủng bố


LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(301)2023

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​