MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ TIÊU CHÍ BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

18/07/2022

Tóm tắt:

Suốt nhiều thập kỷ, các nhà nghiên cứu coi phát triển bền vững là quá trình phát triển hài hòa giữa ba mặt: phát triển bền vững về kinh tế, phát triển bền vững về xã hội và bảo vệ, phát triển bền vững về môi trường. Nhiều ý kiến cho rằng, muốn phát triển bền vững đất nước thì còn cần phải chú trọng đến sự phát triển bền vững về văn hóa. Thiếu một trong 4 trụ cột thì không thể có sự phát triển bền vững mà chúng ta mong muốn.

Từ khóa: phát triển, phát triển bền vững, văn hóa


NGUYỄN THỊ QUỲNH - NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 7(287)2022

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​