MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRÁI CÂY TẠI TỈNH BẾN TRE: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN

13/07/2020

Tác giả: Nguyễn Thị Vân

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện tại tỉnh Bến Tre năm 2017. Phương pháp sử dụng chủ yếu là phân tích thống kê số liệu thứ cấp kết hợp với thông tin phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sản xuất và tiêu thụ trái cây tại tỉnh Bến Tre hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, như: tình trạng sản xuất phân tán, manh mún; thiếu diện tích chuyên canh quy mô lớn; năng suất, chất lượng trái cây thấp; đầu tư thâm canh chưa thống nhất theo quy trình kỹ thuật; số lượng, quy cách, chất lượng sản phẩm không đồng đều… Bài viết phân tích cách thức thực hiện cùng với những thuận lợi, khó khăn của các mô hình, nhằm đề xuất những mô hình hoạt động hiệu quả cho ngành sản xuất trái cây của tỉnh.

Từ khóa: mô hình sản xuất và tiêu thụ, trái cây, Bến Tre


Nguyễn Thị Vân

Tạp chí Khoa học xã hội số 8 năm 2018

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​