TỔNG QUAN CÁC ĐƯỜNG HƯỚNG TIẾP CẬN NÉT NGHĨA LIÊN NHÂN CỦA DIỄN NGÔN

30/03/2020

Theo ngôn ngữ học chức năng hệ thống, nét nghĩa liên nhân là một trong ba nét nghĩa cơ bản của một diễn ngôn. Việc phân tích nét nghĩa này có thể dựa trên ba khung lý thuyết chính: thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống, thuyết đánh giá và thuyết tình thái đa thức. Mỗi một cách tiếp cận đều có giá trị và đáng tin cậy, nhưng có thể thấy dường như mỗi phương thức chỉ có thể mang đến một mảng diện mạo nào đấy liên quan đến nét nghĩa liên nhân của một diễn ngôn. Có thể nói ba trường phái này đã được đón nhận rộng rãi bởi các nhà nghiên cứu diễn ngôn trên thế giới, nhưng hầu như các nghiên cứu chỉ mới sử dụng các trường phái ở cấp độ riêng lẻ. Bài viết này tổng quan các lý thuyết sử dụng ba đường hướng tiếp cận nét nghĩa liên nhân từ ngữ pháp chức năng hệ thống, thuyết đánh giá và thuyết tình thái đa phương thức để đem đến một cái nhìn toàn cục và đề xuất một sự kết hợp cả 3 lý thuyết đó để nghiên cứu về nghĩa liên nhân của các diễn ngôn trong tương lai.

 


NGUYỄN THỊ THU HIỀN*

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​