CHUYỂN DỊCH DÂN SỐ VÙNG TÂY NAM BỘ TRONG TẦM NHÌN SO SÁNH VỚI CẢ NƯỚC VÀ CÁC VÙNG KHÁC Ở VIỆT NAM: 1979-2014

07/09/2017

Bài viết phân tích quá trình chuyển dịch dân số vùng Tây Nam Bộ trong giai đoạn 1979-2014, đúc rút từ kết quả các cuộc tổng điều tra dân số Việt Nam. Một số khuôn mẫu chính được khái quát như sau: tốc độ tăng dân số đang giảm dần nhưng ở thành thị vẫn cao hơn rất nhiều so với nông thôn dù tỷ lệ dân số thành thị còn thấp; qui mô dân số nông thôn đang giảm dần trong khoảng 15 năm trở lại đây; và cơ cấu dân số đang chuyển dần từ trẻ sang giai đoạn đầu của quá trình lão hóa dân số. So với các vùng khác, quá trình suy giảm dân số nông thôn ở vùng Tây Nam Bộ diễn ra sớm hơn vì đây là nơi có tỷ tệ lao động xuất cư ra khỏi vùng cao hơn. Xu hướng lão hóa dân số và suy giảm dân số nông thôn đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho người cao tuổi cũng như mức lợi tức dân số của vùng. 


LÊ THANH SANG - NGUYỄN ĐẶNG MINH THẢO

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​